{"id":44,"date":"2015-10-30T13:06:04","date_gmt":"2015-10-30T12:06:04","guid":{"rendered":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/futbol\/"},"modified":"2020-01-17T10:47:32","modified_gmt":"2020-01-17T09:47:32","slug":"futbol","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/futbol\/","title":{"rendered":"Futbol"},"content":{"rendered":"

\"pi\u0142kaW Polsce zwana pi\u0142k\u0105 no\u017cn\u0105, najpopularniejsza dyscyplina sportowa, liczb\u0119 fan\u00f3w szacuje si\u0119 na oko\u0142o 4 miliard\u00f3w na ca\u0142ym \u015bwiecie. [insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_1'];[\/insert_php]Dru\u017cyna pi\u0142karska powinna sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z 11 zawodnik\u00f3w i 7 rezerwowych. S\u0105 r\u00f3\u017cne funkcje jakie mog\u0105 pe\u0142ni\u0107 pi\u0142karze, mi\u0119dzy innymi bramkarz, obro\u0144cy, pomocnicy i napastnicy. Ca\u0142a filozofia gry polega na tym, aby trafi\u0107 pi\u0142k\u0105 do bramki przeciwnika nie wykorzystuj\u0105c do tego celu r\u0105k, a najcz\u0119\u015bciej wykorzystuje si\u0119 do tego nogi. Wykroczenia i kary s\u0105 oznaczane za pomoc\u0105 kartek \u017c\u00f3\u0142tych i czerwonych, co odrobin\u0119 ogranicza pi\u0142karzy. Stosuj\u0105 oni nie raz nie dozwolone chwyty lub fauluj\u0105 przeciwnika, za to w\u0142a\u015bnie s\u0105 kolorowe kartki. \u017b\u00f3\u0142ta kartka jest ostrze\u017ceniem, natomiast czerwona sprawia, \u017ce zawodnik nie wraca ju\u017c w tym meczu na boisko. Istnieje co\u015b takiego, jak pozycja spalona. Czas [insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_2'];[\/insert_php] gry wynosi 90 minut. Je\u015bli jest remis to istnieje mo\u017cliwo\u015b\u0107 dogrywki a nast\u0119pnie rzuty karne. W czasie gry jest zaanga\u017cowane kilkunastu nawet s\u0119dzi\u00f3w, zw\u0142aszcza na wi\u0119kszych imprezach. S\u0119dziowie musz\u0105 by\u0107 niezale\u017cni.<\/p>\n

Artyku\u0142 napisany przez: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['autor'];[\/insert_php]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

W Polsce zwana pi\u0142k\u0105 no\u017cn\u0105, najpopularniejsza dyscyplina sportowa, liczb\u0119 fan\u00f3w szacuje si\u0119 na oko\u0142o 4 miliard\u00f3w na ca\u0142ym \u015bwiecie. [insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_1'];[\/insert_php]Dru\u017cyna pi\u0142karska powinna sk\u0142ada\u0107 si\u0119 z 11 zawodnik\u00f3w i 7 rezerwowych. S\u0105 r\u00f3\u017cne funkcje jakie mog\u0105 pe\u0142ni\u0107 pi\u0142karze, mi\u0119dzy innymi bramkarz, obro\u0144cy, pomocnicy i napastnicy. Ca\u0142a filozofia gry polega […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/44"}],"collection":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=44"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/44\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":132,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/44\/revisions\/132"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=44"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}