{"id":46,"date":"2015-12-18T16:16:23","date_gmt":"2015-12-18T15:16:23","guid":{"rendered":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/koszykowka\/"},"modified":"2020-01-20T11:11:28","modified_gmt":"2020-01-20T10:11:28","slug":"koszykowka","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/koszykowka\/","title":{"rendered":"Koszyk\u00f3wka"},"content":{"rendered":"

Jest to dyscyplina sportowa, kt\u00f3r\u0105 rozgrywa si\u0119 w 15nasto osobowych dru\u017cynach.\"Koszykowka\" Polega na tym, by wrzuci\u0107 pi\u0142k\u0119 do kosza konkurencji. Jest dyscyplin\u0105 olimpijsk\u0105 od 1936 roku. W pi\u0142ce koszykowej znane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pozycje: rozgrywaj\u0105cy ? najni\u017cszy zawodnik w zespole, powinien wykonywa\u0107 wiele asyst i przechwyt\u00f3w. Rzucaj\u0105cy obro\u0144ca, kt\u00f3rego rol\u0105 jest umiej\u0119tno\u015b\u0107 zdobywania wielu punkt\u00f3w.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_2'];[\/insert_php] Niski skrzyd\u0142owy, kt\u00f3ry powinien by\u0107 wszechstronny i wpiera\u0107 ni\u017cszych i wy\u017cszych graczy. [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['text_1'];[\/insert_php] Silny skrzyd\u0142owy powinien skutecznie gra\u0107 w obronie i w ataku. \u015arodkowy, kt\u00f3rym zostaje najwy\u017cszy gracz w dru\u017cynie z powodu tego, \u017ce powinie blokowa\u0107 rzuty rywali. Koszyk\u00f3wk\u0119 wymy\u015blono w Ameryce i to ten nar\u00f3d zdoby\u0142 najwi\u0119cej medali. Kobiety zacz\u0119\u0142y gra\u0107 w koszyk\u00f3wk\u0119 dopiero w 1976 roku. Drugim niekwestionowanym zwyci\u0119zc\u0105 po USA by\u0142 ZSRR. Kosze powinny by\u0107 umieszczone na wysoko\u015bci 3,05 metra. Mo\u017cna uzyska\u0107 od 1 ? 3 punkt\u00f3w za umieszczenie pi\u0142ki w koszu. 1 punkt za rzut osobisty z linii rzut\u00f3w wolnych, 2 punkty za rzut z akcji a 3 punkty za rzut zza linii rzut\u00f3w.<\/p>\n

Artyku\u0142 napisany przez: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION['links']['autor'];[\/insert_php]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jest to dyscyplina sportowa, kt\u00f3r\u0105 rozgrywa si\u0119 w 15nasto osobowych dru\u017cynach. Polega na tym, by wrzuci\u0107 pi\u0142k\u0119 do kosza konkurencji. Jest dyscyplin\u0105 olimpijsk\u0105 od 1936 roku. W pi\u0142ce koszykowej znane s\u0105 nast\u0119puj\u0105ce pozycje: rozgrywaj\u0105cy ? najni\u017cszy zawodnik w zespole, powinien wykonywa\u0107 wiele asyst i przechwyt\u00f3w. Rzucaj\u0105cy obro\u0144ca, kt\u00f3rego rol\u0105 jest […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/46"}],"collection":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=46"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/46\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":213,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/46\/revisions\/213"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=46"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}