{"id":142,"date":"2019-12-27T00:02:42","date_gmt":"2019-12-27T00:02:42","guid":{"rendered":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/bez-kategorii\/jak-sportowcy-powinni-regenerowac-miesnie\/"},"modified":"2020-01-20T13:34:47","modified_gmt":"2020-01-20T12:34:47","slug":"jak-sportowcy-powinni-regenerowac-miesnie","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/jak-sportowcy-powinni-regenerowac-miesnie\/","title":{"rendered":"Jak sportowcy powinni regenerowa\u0107 mi\u0119\u015bnie?"},"content":{"rendered":"

Jedn\u0105 z najpowszechniejszych grup suplementowych przewidzianych dla os\u00f3b intensywnie \u0107wicz\u0105cych i uprawiaj\u0105cych wyczerpuj\u0105ce organizm treningi si\u0142owe b\u0105d\u017a wielorakie dyscypliny sportowe okazuj\u0105 si\u0119 aminokwasy rozga\u0142\u0119zione BCAA, kt\u00f3re s\u0105 obecnie coraz bardziej popularne.[insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION[\"links\"][\"text_1\"];[\/insert_php] Na czym polega ich dzia\u0142anie i dlaczego s\u0105 dla organizmu a\u017c tak korzystne? Dowiesz si\u0119 o tym po lekturze poni\u017cszych akapit\u00f3w, kt\u00f3re dla Ciebie przygotowali\u015bmy.<\/p>\n

\"\"
\nZacznijmy mo\u017ce od tego, \u017ce przytoczymy kilka wynik\u00f3w analiz medycznych bada\u0144 przeprowadzanych przez specjalist\u00f3w zajmuj\u0105cych si\u0119 gruntownym testowaniem aminokwas\u00f3w rozga\u0142\u0119zionych BCAA. A mianowicie, chodzi o to, \u017ce dzi\u0119ki nim jako stosowanemu systematycznie suplementowi diety, sportowcy mog\u0105 znacz\u0105co zwi\u0119kszy\u0107 mas\u0119 mi\u0119\u015bniow\u0105 ale czy zawsze tak jest i nie wi\u0105\u017ce si\u0119 to z \u017cadnymi negatywnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia? Ot\u00f3\u017c, aminokwasy BCAA stanowi\u0105 jeden z bardziej skutecznych suplement\u00f3w diety, jakie wykorzystywane s\u0105 przez sportowc\u00f3w zawodowych ale tak\u017ce zaleca si\u0119 ich zastosowanie przez kompletnych laik\u00f3w sportowych, kt\u00f3rzy chc\u0105 szybko dostrzec efekty swoich trening\u00f3w. Dzi\u0119ki nim ulega znacz\u0105cemu przyspieszeniu proces tworzenia si\u0119 warstwy mi\u0119\u015bniowej. Jest tak\u017ce bardzo istotne to, \u017ce dochodzi do nasilania si\u0119 anabolizmy oraz nie ma mo\u017cliwo\u015bci rozpadu tkanki mi\u0119\u015bniowej,[insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION[\"links\"][\"text_2\"];[\/insert_php] a zatem aminokwasy te hamuj\u0105 proces zwany katabolizmem. BCAA mo\u017cna znale\u017a\u0107 nie tylko w sproszkowanych suplementach diety czy przyk\u0142adowo w tabletkowej ich postaci, ale zw\u0142aszcza w jedzeniu, na przyk\u0142ad w jajkach, czy w rozmaitych gatunkach dobrej jako\u015bci mi\u0119sa.
\nNapisane przez: [insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION[\"links\"][\"autor\"];[\/insert_php]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jedn\u0105 z najpowszechniejszych grup suplementowych przewidzianych dla os\u00f3b intensywnie \u0107wicz\u0105cych i uprawiaj\u0105cych wyczerpuj\u0105ce organizm treningi si\u0142owe b\u0105d\u017a wielorakie dyscypliny sportowe okazuj\u0105 si\u0119 aminokwasy rozga\u0142\u0119zione BCAA, kt\u00f3re s\u0105 obecnie coraz bardziej popularne.[insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION[\"links\"][\"text_1\"];[\/insert_php] Na czym polega ich dzia\u0142anie i dlaczego s\u0105 dla organizmu a\u017c tak korzystne? Dowiesz si\u0119 o tym […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":167,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8,11],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142"}],"collection":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=142"}],"version-history":[{"count":3,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":206,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142\/revisions\/206"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/167"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}