{"id":144,"date":"2019-12-24T04:00:29","date_gmt":"2019-12-24T04:00:29","guid":{"rendered":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/bez-kategorii\/jak-unikac-kontuzji-kolan-podczas-sportu-kolarskiego\/"},"modified":"2020-01-20T09:32:54","modified_gmt":"2020-01-20T08:32:54","slug":"jak-unikac-kontuzji-kolan-podczas-sportu-kolarskiego","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/jak-unikac-kontuzji-kolan-podczas-sportu-kolarskiego\/","title":{"rendered":"Jak unika\u0107 kontuzji kolan podczas sportu kolarskiego?"},"content":{"rendered":"

Kolana to takie cz\u0119\u015bci cia\u0142a cz\u0142owieka, kt\u00f3re podczas nawet zupe\u0142nie amatorskiego pokonywania kilometr\u00f3w na rowerze niestety s\u0105 najbardziej przeci\u0105\u017cane. W konsekwencji tego nabawiamy si\u0119 rozmaitych dysfunkcji tej partii naszej sylwetki oraz okazuje si\u0119, \u017ce kolana[insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION[\"links\"][\"text_1\"];[\/insert_php] z czasem zaczynaj\u0105 szwankowa\u0107, a ich stanu nie da si\u0119 doprowadzi\u0107 do \u0142adu sprzed okresu nabawienia si\u0119 kontuzji. Niekiedy nawet w og\u00f3le nie mamy \u015bwiadomo\u015bci, \u017ce uraz w postaci kontuzji kolan to nasz przypadek. Wynika to w du\u017cym stopniu z tego, \u017ce niestety ale sport kolarski jest przyjemny, wi\u0119c wci\u0105ga co z jednej strony dobrze, ale z drugiej amatorzy cz\u0119sto nie licz\u0105 czasu i pokonywanych kilometr\u00f3w, co przek\u0142ada si\u0119 niestety na to, \u017ce dopiero po paru dniach nie s\u0105 w stanie wsta\u0107 z \u0142\u00f3\u017cka na skutek przeci\u0105\u017cenia staw\u00f3w a kolanowych w najcz\u0119stszym przypadku.<\/p>\n

\"M\u0119\u017cczyzna
\nWarto zatem nie tylko rozgrzewa\u0107 si\u0119 przed realizacj\u0105 tego typu treningu, co r\u00f3wnie\u017c zwraca\u0107 uwag\u0119 na to, \u017ceby nie przesadza\u0107 z ilo\u015bci\u0105 pokonywanych na raz jednorazowo kilometr\u00f3w- dawkujmy porcj\u0119 kalorii spalanych, bo nie tylko aktywujemy wtedy do prac\u0119 jelita, czy palimy t\u0142uszcz, ale tak\u017ce wyczerpujemy, a raczej obci\u0105\u017camy stawy i kolana s\u0105 du\u017co s\u0142absze u amatorsko je\u017cd\u017c\u0105cych rowerzyst\u00f3w ni\u017c u os\u00f3b, kt\u00f3re z jazd\u0105 rekreacyjn\u0105 na rowerze nie maj\u0105 zbyt wiele[insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION[\"links\"][\"text_2\"];[\/insert_php] wsp\u00f3lnego, b\u0105d\u017a wykonuj\u0105 tego rodzaju aktywno\u015b\u0107 fizyczn\u0105 wy\u0142\u0105cznie sporadycznie. Nasz\u0105 porad\u0105 jest zw\u0142aszcza kontrolowanie trening\u00f3w i w zasadzie dok\u0142adne mierzenie i wcze\u015bniejsze szacowanie czasu po\u015bwi\u0119canego na ten\u017ce sport. Nie przesadzajmy, bo wszystko jest dla ludzi, ale oczywi\u015bcie musimy zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na to, \u017ceby by\u0142o to umiarkowane \u0107wiczenie.
\nNapisane przez: [insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION[\"links\"][\"autor\"];[\/insert_php]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kolana to takie cz\u0119\u015bci cia\u0142a cz\u0142owieka, kt\u00f3re podczas nawet zupe\u0142nie amatorskiego pokonywania kilometr\u00f3w na rowerze niestety s\u0105 najbardziej przeci\u0105\u017cane. W konsekwencji tego nabawiamy si\u0119 rozmaitych dysfunkcji tej partii naszej sylwetki oraz okazuje si\u0119, \u017ce kolana[insert_php]@session_start(); echo @$_SESSION[\"links\"][\"text_1\"];[\/insert_php] z czasem zaczynaj\u0105 szwankowa\u0107, a ich stanu nie da si\u0119 doprowadzi\u0107 do \u0142adu […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":203,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[13,8],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144"}],"collection":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=144"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":205,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/144\/revisions\/205"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/203"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/republikafutbolu.pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}